top of page
Ana Sayfa
pexels-photo-374897.jpeg

KVKK

Kişisel verilerin korunması kanunu hakkındaki açıklayıcı metin

KVKK AÇIKLAYICI METNİ

TANAY DİJİTAL PAZARLAMA VE İLETİŞİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tanay Dijital Pazarlama ve İletişim Danışmanlığı Tic. Ltd Şti(“Catalleyes.”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

 • Şirketimiz tarafından sağlanan internet hizmetlerini kullanan kişilerin belirlenmesi, bu kişiler ile iletişim kurulabilmesi ve hizmetlerin maksadına uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla,

 • Kamu yararı, toplum huzuru ve kamunun bilgilendirilmesini temin kapsamında, kültürel, sosyal ve sanatsal anlamda her türlü medya mecrasında ve toplu taşıma araçlarında, istasyonlarında bilgilendirici, eğitici ve eğlendirici yayınların yapılması amacıyla,

 • İlgili yasal mevzuat uyarınca hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu hizmetler sonucu oluşan sözleşme ile yükümlü olduğumuz hususların yerine getirilmesi amacıyla,

 • Çalışanların performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin artırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla,

 • İş veya staj başvurusunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması amacıyla,

 • Çalışanların izinlerinin düzenlenmesi, işten ayrılma işlemlerinin yapılması, işe devamlılıklarının ve performanslarının tespiti amacıyla,

 • Güvenlik, iş denetimi ve sair nedenlerle çalışma alanlarımızda, işyerleri ve ofislerimizde, binalarımızda, işletme sahalarımızda, araçlarımızda ses ve kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlere giriş yapan ziyaretçilerin tespitini ve güvenliğini sağlamak amacıyla,

 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da yasal mevzuat ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

 • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere.

II. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

 • Yayın faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında ilgili yurtiçi özel veya kamu tüzel kişiliklerine,

 • Farkındalığın ve bilgilendirmenin daha geniş insan kitlesine ulaştırılması maksadıyla her türlü medya mecrası, radyo, televizyon ve sosyal medya platformlarına,

 • Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Bir güvenlik önlemi olan yedekleme kapsamında veri depolama amacıyla bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışı teknoloji şirketlerine,

 • Alan adı hizmetlerini temin ve yürütmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına, tedarikçilerimize,

 • Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Catalleyes. veya Catalleyes. adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasal mevzuat çerçevesinde sunulabilmesi ve buna bağlı olarak Catalleyes.’nin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

IV. Kişisel Verilerin Saklanması, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında, yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli yasal süreler tamamlandığında kişisel veriler, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

V. İlgili Kişinin Hakları

Catalleyes. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi söz konusu haklarına ilişkin taleplerini iletmek üzere;

 • Şirketimizin BARBAROS MAH. KARDELEN SK. PALLADİUM TOWER NO: 2 / 10 ATAŞEHİR İSTANBUL adresine Noter kanalıyla yapılacak yazılı bildirim ile veya

 • Söz konusu adrese kimlik/vekaletname ibrazı ile yapılacak şahsi ya da yetkili vekil vasıtasıyla

başvurması halinde, ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

CATALLEYES (TANAY DİJİTAL PAZARLAMA VE İLETİŞİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.)

bottom of page